Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA MEDIATORA RODZINNEGO

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MEDIATORA RODZINNEGO

w ramach projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny realizowanego przez LGD Chełmno - "SOS dla Rodziny". 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór kandydatów na mediatora do prowadzenia spotkań dla 3 osób po 3 godziny dla każdej osoby, łącznie 9 godzin.

1. Nazwa jednostki: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno

2. Określenie stanowiska:

Mediator - 1 osoba 

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, czas zatrudnienia:

Umowa zlecenia - (sala do realizacji projektu), czas zatrudnienia od 2.11.2020 - 30.11.2020r., łącznie 9 godzin.

4. Wymagania kwalifikacyjne:

- obywatelstwo polskie
- wykształcenie : studia wyższe, specjalista: psycholog, terapeuta rodzinny, mediator rodzinny
- doświadczenie zawodowe w pracy z osobami będącymi w kryzysie, przeżywającymi trudności życiowe, osobami uzależnionymi, poparte świadectwami pracy, referencjami,
- inne kursy, szkolenia

5. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskrżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy,
- obowiązek informacyjny (załącznik do ogłoszenia)

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Gen. J. Hallera 11 (pokój nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór - mediator" do dnia 30.10.2020 r., do godziny 14:15. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. 


 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny