Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Ruszył Klub Integracji Społecznej!

Projekt partnerski "Klub Integracji Społecznej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Nr RPKP.09.02.01-04-0011/19. Gmina Miasto Chełmno realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa. Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie. Całkowita wartość projektu: 692.651,09 zł. 

 

Dnia 01.06.2020r., rozpoczął się I etap projektu aktywizacji zawodowej pn. KIS, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szkolenie rozpoczęło 15 osób, w dniu dzisiejszym w ramach aktywizacji zawodowej odbyły się zajęcia z psychologiem. 

Celem projektu Klub Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprzez zastosowanie instrumentów i usługi rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na terenie miasta Chełmna. Projekt przewiduje kompleksowe zindywidualizowane wsparcie umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. 

Efekty programu:

Najważniejszym efektem projektu będą bezpośrednie korzyści płynące dla uczestników z uzyskanego w ramach projektu wsparcia. Udział w warsztatach kompetencji społecznych oraz wyjściach integracyjnych pozwoli uczestnikom na nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi oraz umożliwi wymianę doświadczeń i zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych i zdobędą certyfikaty, które pozwolą nabyć kompetencje lub kwalifikacje i będą im służyć również po zakończeniu projektu. Zaś uczestnicy, którzy wezmą udział w stażach nabędą praktyczne umiejętności w danym zawodzie oraz zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Istotnym rezultatem będzie również aktywizacja społeczna i zmniejszenie dystansu uczestników do poszukiwania pracy. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Działania:

- warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty z psychologiem, kreatywne warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodwej, szkolenia zawodowe, staże. 

Wartość projektu: 692.651,09 zł

Wartość dofinansowania: 588.753,42 zł.

 

 

 

Ruszył Klub Integracji Społecznej!

Utworzono dnia 01.06.2020, 14:01

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny