Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

w ramach projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1. Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny realizowanego przez LGD Chełmnp - "SOS dla Rodziny".

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA (prowadzenie zajęć warsztatowych z grupą 15 osób).

1. Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno

2. Określenie stanowiska: Psycholog - 1 osoba

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, czas zatrudnienia

Umowa zlecenie - (sala do realizacji projektu), czas zatrudnienia od 12.10.2020 - 31.10.2020r., łącznie 20 godzin.

4. Wymagania kwalifikacyjne

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe, dyplom mgr psychologii

- doświadczenie zawodowe, poparte świadectwami pracy, referencjami

5. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy,

- obowiązek informacyjny (załącznik do ogłoszenia).

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Gen. J. Hallera 11 (pokój nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko psychologa" do dnia 9.10.2020r., do godz. 14.15. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny