Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka":

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby1:

 • których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennnego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

​Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono)

1 do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny