Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Miejski Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds.przeciwdziałania przemocy w rodziniew Chełmnie
siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
 ul. Hallera 11
86-200 Chełmno
tel. 56 686 84 36, email:przemoc@mopschelmno.pl


 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny jest grupą specjalistów, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, możliwości i potencjał instytucji, którą reprezentują. Podejmują współpracę oraz zintegrowane i skoordynowane działania, mające na celu przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pełniąc funkcje strategiczno-koordynującą, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego realizują działania w celu kształtowania lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stwarzają spójny system ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Podstawą prawną funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy  domowej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023r. poz. 535) oraz uchwała Nr LXV/470/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023r.. w sprawie określenia trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy domowej w gminie miasto Chełmno został powołany zarządzeniem nr 119/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminie Miasto Chełmno.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

  • Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie,

  • Kuratorskiej Służby Sądowej,

  • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

  • Prokuratury Rejonowej,

  • Ochrony Zdrowia,

  • Oświaty,

  • Organizacji Pozarządowych.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowiska zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

6) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.


 

Jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy pamiętaj, że masz prawo do:
► bezpłatnej pomocy,

poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
► ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwianie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
► bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
► badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy,
►  bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
► pomocy w uzyskaniu mieszkania, gdy osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu
.

Gdzie szukać pomocy?
► w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, powiadom Policję (tel. 997, 112) lub prokuratora

w celu uzyskania kompleksowej pomocy, zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie, ul. Hallera 11, tel. 56 686 84 36, email:przemoc@mopschelmno.pl

pomocy udzieli także pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Hallera 11, tel. 56 686 84 37, email:przemoc@mopschelmno.pl oraz dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, ul. Świętojerska 3, tel. 47 7547215, email: dzielnicowy.chelmno1@bg.policja.gov.pl a także pracownicy innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w razie doznania obrażeń ciała, zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Rydygiera 1, tel. 56 677 26 07
► w sytuacji gdy przemoc związana jest z nadużywaniem alkoholu lub występowaniem innych uzależnień, skontaktuj się z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmnie , ul. Grudziądzka 36 tel. 512 217 898  lub Poradnia Leczenia Uzależnień w Chełmnie przy ul. Kamionka 3, tel. 56 68630 72.

w celu uzyskania bezpłatnych porad prawnych, skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie , ul. Hallera 11 tel. 56 686 84 36

gdy potrzebujesz rozmowy z psychologiem , skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie , ul. Hallera 11 tel. 56 686 84 36.
 


 


 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny