Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Pomoc Społeczna

Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej w środowisku, sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego, realizacja kontraktu socjalnego, realizacja zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty, poradnictwo. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na

przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 

pracy socjalnej, 

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 

zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 

zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny