Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-24


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy)
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklaracja została sporządzona dnia: 2020-09-10
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

​Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kasprzyk-Rudnik, adres poczty elektronicznej sekretariat@mopschelmno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 686 84 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Prawa Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie posiada siedzibę zlokalizowaną w 2 budynkach przy ul. Gen. J. Hallera 11 w Chełmnie.

Dostępność architektoniczna w budynku I:

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Gen. J. Hallera 11. Dojście budynku jest utwardzone (chodnik), z krawężnikiem. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim (o szerokości większej niż 1,2 m), nie ma zaś poręczy przyściennych. Drzwi wewnętrzne do pokoi nie posiadają progów. W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego. W budynku nie ma windy. Nie ma również pętli indukcyjnej. Istnieje sygnalizacja przywołująca obsługę budynku. Znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca.

Dostępność architektoniczna w budynku II:

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Gen. J. Hallera 11. Dojście do budynku jest utwardzone (chodnik), z krawężnikiem. Wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Drzwi wewnętrzne pokoi nie posiadają progów. W budynku nie ma pochylni, platformy ani transportera schodowego. Nie ma również pętli indukcyjnej. Istnieje sygnalizacja przywołująca obsługę budynku. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie jest dostępna lupa powiększająca.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Zmiana kontrastu strony.

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Mapa strony - ułatwiająca dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny