Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Informacja o nowych terminach składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacja o nowych terminach składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie informuje o nowych terminach składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art.8 ustawy z 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku – w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 lipca 2022r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do dnia 29 kwietnia 2022 roku.
Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.
Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego powyżej 120 dni za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie informuje o możliwości przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy:
    • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art.5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
    • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
    • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni)
    • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
    • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
    • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie w każdej sprawie. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w przesłanek.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny