Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

INFORMACJA - Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

INFORMACJA

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

 

Od 5 stycznia 2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tzw. „dopłatę do czynszu”. Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.).

 

Komu przysługuje nowe świadczenie?
 

  • wyłącznie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych spełniającym warunki przyznania dodatku mieszkaniowego,

  • najmującym lub podnajmującym lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

  • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.


Jaka jest miesięczna wysokość dopłaty do czynszu?
 

Dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł miesięcznie i przyznawany będzie na okres sześciu miesięcy.

 

Jaki jest termin składania wniosków?
 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.


Co należy zrobić?
 

1. Złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o osiagniętych dochodach z 3 miesięcy poprzedających datę złożenia wniosku.

2. Dołączyć adnotację: „wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu” .

3. Złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (art. 233 § 1 kodeksu karnego) o:

  • wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego;

  • oświadczenie o najmowaniu/podnajmiowaniu lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020r.;

  • oświadczenie o nie pobieraniu wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

        • 4. Udokumentować wysokość czynszu opłacanego na dzień 14 marca 2020r.

Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas przyznaje się dodatek bez dopłaty.


W przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny