Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

JEDNORAZOWA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ( 300 ZŁ)

Czym jest jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy?

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj zasiłku dla obywateli Ukrainy. Kwota 300 zł jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
 2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?

Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej oraz
 5. opłaty mieszkaniowe.

Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

Nie, przepisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy. 

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrzprezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, który może upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W Chełmnie realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł jest Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Hallera 11,tel. 56 686 84 37 lub 56 686 84 35

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?

Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. płeć,
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. adres pobytu,
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada,
 10. numer PESEL.

Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny