Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 17.12.2018

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno , NIP 875  10 03 167
Odbiorca :  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie,  tel/fax 56 686 84 36 , adres e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z 2018r poz .1986 z póź. zm.)

Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia dla   osób bezdomnych( kobiet i mężczyzn) w postaci :
schroniska dla osób bezdomnych,
noclegowni
ogrzewalni
schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina  miasto Chełmno  (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12  marca 2004r./ Dz.U.z 2018r.poz. 1508 ze zm./)
b) potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina miasto Chełmno
c) osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. w schronisku odbywa się na podstawie skierowania  oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia w/w  osobom  zakresu usług  wynikającego i zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
4. Liczba osób wymagających schronienia 15 osób mężczyzn, 2 kobiety, 4 osoby wymagającej częściowej opieki -ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Chełmno, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy – jednakże nie później niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .
8.1. Warunki i zakres realizacji :
Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .
Stawkę dzienną  należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1).
Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4.  Dopuszcza się składania ofert częściowych.
8.2. Pozostałe warunki realizacji zadania:

 Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta ,
b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa kujawsko-pomorskiego),
Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty
b) wypełnione druk oświadczenia - załącznik nr 2
 
Wymagane dokumenty :
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, 
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
 d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych ,   obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii , pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane   dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
f) odpis statutu.

 Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
osobiście lub  drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J.Hallera 11, 86-200 Chełmno,   z dopiskiem "Oferty -  Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Chełmno”.
Oferty należy składać do 28.12.2017r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do MOPS Chełmno.
O rozstrzygnięciu oferenci  zostaną poinformowani indywidualnie oraz poprzez publikację  na stronie internetowej www.mopschelmno.naszops.pl .; bipmopschelmno.pl. 
Oferty,  które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Imię i Nazwisko : Katarzyna Lewandowska
Tel. 56 68 684 33, mail: sekretariat@mopschelmno.pl


Załączniki :
1. Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe - schronienie doc.

Utworzono dnia 17.12.2018, 14:07

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 54

W poprzednim tygodniu: 175

W tym miesiącu: 331

W poprzednim miesiącu: 870

Wszystkich: 19274