Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Pomoc Społeczna

Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej w środowisku, sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego, realizacja kontraktu socjalnego, realizacja zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty, poradnictwo. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na

przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 

pracy socjalnej, 

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 

zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 

zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej

Utworzono dnia 25.10.2017, 17:49

Zaświadczenie - usługi specjalistyczne

Utworzono dnia 25.10.2017, 17:51

Zaświadczenie-dziecko,specjalistyczne usługi opiekuńcze

Utworzono dnia 25.10.2017, 17:55

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej

Utworzono dnia 21.08.2018, 07:34

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny