Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek – pobrany w MOPS Chełmno, następnie potwierdzony przez zarządcę lokalu (adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek)

 • deklaracja– dochody z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wszystkich członków gospodarstwa domowego stale zamieszkujących z wnioskodawcą – na podstawie posiadanych dokumentów

 • właściciele domków jednorodzinnych – zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

 • rachunek za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej, w celu ustalenia 1 kilowatogodziny, która jest podstawą obliczenia ryczałtu w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub instalacji gazowej w budynku.

Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za 3 miesiące poprzedzające datę założenia wniosku należny przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • osoby pracujące– zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składkę emerytalną, rentową oraz chorobową (druk do pobrania)

 • emeryci i renciści- trzy odcinki renty/emerytury, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe – zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp. aktualną decyzję ZUS, KRUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenia

 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy– zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku z wyszczególnioną składką na ubezpieczenie zdrowotne (pobrane z PUP w miesiącu, w którym składany jest wniosek)

 • osoby pobierające świadczenia z OPS – zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymywanych świadczeń (nie dotyczy świadczeń uzyskiwanych z MOPS Chełmno)

 • osoby pobierające świadczenia z PCPR – np. rodzina zastępcza – zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń lub aktualna decyzja przyznająca świadczenie

 • studenci– zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium bądź o ich nie pobieraniu i rodzaju studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

 • osoby otrzymujące alimenty – zaświadczenie od komornika, wyrok zasądzający alimenty, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o ich wysokości

 • dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną członka gospodarstwa domowego (druk do pobrania)

 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub oświadczenie o uzyskanych dochodach

 

TYTUŁ PRAWNY:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom, podnajemcom lokali mieszkalnych

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU:

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% lub

 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Powierzchnia normatywna

Odstępstwa dopuszczone w ustawie w m2

30,00%

50,00%

Dla 1 osoby

35 m2

45,5

52,50

Dla 2 osób

40 m2

52,00

60,00

Dla 3 osób

45 m2

58,50

67,50

Dla 4 osób

55 m2

71,50

82,50

Dla 5 osób

65 m2

84,50

97,50

Dla 6 osób

70 m2

91,00

105,00

 • Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2

 • Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15m2

 

DOCHODY:

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury krajowej w gospodarstwie 1 osobowym;

 • 125% kwoty najniższej emerytury krajowej w gospodarstwie wieloosobowym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wywiad środowiskowy – organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia, czy dochody wykazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest zawsze przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego za pośrednictwem pracownika socjalnego MOPS . W trakcie wywiadu ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną wnioskodawcy. Pracownik przeprowadzający wywiad ma prawo żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym należy ujawnić między innymi posiadane nieruchomości i ruchomości, zasoby pieniężne oraz przedmioty wartościowe. Odmowa złożenia takiego oświadczenia, będzie podstawą do wydania decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Wnioski przyjmowane są codziennie w dziale Dodatków mieszkaniowych do godziny 1000.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Utworzono dnia 25.10.2017, 18:48

Zaświadczenie o zarobkach

Utworzono dnia 25.10.2017, 18:48

deklaracja o wysokości dochodów

Utworzono dnia 27.10.2017, 10:52

oświadczenie

Utworzono dnia 27.10.2017, 10:52

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny