Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 

Jakie dokumenty należy złożyć:

 

1. WNIOSEK

Należy udać się do zarządcy budynku, który potwierdzi wniosek w następujący sposób:

 • punkty 2-5 (adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu);

 • punkty 7-9 (sposób ogrzewania lokalu, wody, instalacja gazowa);

 • punkty 12, 13 (kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek).

Pozostałe punkty wniosku wypełnia wnioskodawca.

2. DEKLARACJA

W całości wypełniona przez wnioskodawcę:

 • poprzez wyszczególnienie wszystkich osób wspólnie zamieszkujących z podaniem dat urodzenia, stopnia pokrewieństwa,

 • poprzez uzupełnienie dochodów z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku członków gospodarstwa domowego na podstawie posiadanych dokumentów, w ten sposób, aby każde źródło dochodu osobno wyszczególnić, a kwoty zsumować z 3 miesięcy.

   

 • właściciele domków jednorodzinnych – zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

   

  3. RACHUNEK za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej

  W przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub instalacji gazowej w celu ustalenia ceny 1 kilowatogodziny, która jest podstawą obliczenia ryczałtu. W przypadku umowy kompleksowej należy dołączyć jeden rachunek. W przypadku jeśli posiadamy osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki.

  4. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

Nie zapomnij o podpisach!

na wniosku str. 1, pod deklaracją str. 3, pod informacją str. 4 oraz na zgodzie RODO, a jeśli składasz oświadczenie, to również pod oświadczeniem.

 

Dokumenty na podstawie których wnioskodawca wypełnia deklarację o dochodzie:

(Suma dochodów z 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku)

 • osoby pracujące– deklaracja wypełniona na podstawie zaświadczenia o dochodach wystawionego przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składkę emerytalną, rentową oraz chorobową, dotyczy także uczniów odbywających płatne praktyki zawodowe.

 • emeryci i renciści-deklaracja wypełniona na podstawie odcinków od renty/emerytury,

  osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe – dochody wpisane na podstawie zaświadczenia z ZUS (dochód brutto).

 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy– deklaracja uzupełniona na podstawie zaświadczenia o wysokości pobranych świadczeń (świadczenie z podatkiem i składką zdrowotną) lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku z kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • osoby pobierające świadczenia z OPS  innych niż MOPS Chełmno – deklaracja uzupełniona na podstawie zaświadczenia o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: tj. zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego , funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego wraz ze składką zdrowotną .

 • osoby pobierające świadczenia z  MOPS Chełmno – deklaracja uzupełniona na podstawie rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: tj. zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego wraz z wysokością składki zdrowotną, zasiłku stałego wraz z wysokością składki zdrowotnej.

 • osoby pobierające świadczenia z PCPR – np. rodzina zastępcza- deklaracja uzupełniona na podstawie aktualnej decyzji przyznającej świadczenie.

 • studenci– deklaracja uzupełniona na podstawie zaświadczenia z uczelni o wysokości lub braku stypendium oraz trybie odbywanych studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

 • osoby otrzymujące alimenty – deklaracja uzupełniona na podstawie wyroku zasądzającego alimenty, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o ich wysokości.

 • pozostałe nieudokumentowane dochody np. z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – deklaracja uzupełniona na podstawia złożonego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną art. 233 § 1 K.K. członka gospodarstwa domowego o wysokości uzyskanego dochodu. Złożenie oświadczenia dotyczy wszystkich osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku w PUP, a także osób wyrejestrowanych /niezarejestrowanych.

 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne – deklaracja uzupełniona na podstawie zaświadczenia z właściwego organu gminy potwierdzającego ilość hektarów przeliczeniowych (dochód za 1ha przeliczeniowy wynosi 226,25 zł miesięcznie).

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – deklaracja uzupełniona na podstawie zaświadczenia o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz pomniejszone o składkę emerytalną, rentową oraz chorobową z wyszczególnioną kwotą opłaconych składek zdrowotnych. W przypadku straty za dochód przyjmuje się 0 oraz wysokość składki zdrowotnej.

 

Uwaga: w przypadku najmu/podnajmu lokalu, umowa o lokal musi opiewać okres nie krótszy niż 7 miesięcy. W przypadku podnajmu niezbędny jest oprócz podpisu zarządcy, także podpis właściciela mieszkania.

 

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Przyznany dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się na konto zarządcy. Kwota dodatku mieszkaniowego jest zależna od:

 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

 • wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania w przeliczeniu na powierzchnię normatywną

 • stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy,

 • wysokości ceny kWh.

Do wydatków na utrzymanie mieszkania wlicza się na przykład: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci. Jeśli w mieszkaniu albo domu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – dodatkowo na podstawie rachunku za energię elektryczną przyznawany ryczałt na zakup opału.

 

Dodatek Energetyczny– świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

 

Należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 1. Posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej (umowa na tą samą osobę, która pobiera dodatek mieszkaniowy).

 2. Mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej).

 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektryczne.

 Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

 1. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

 2. Dołączyć do wniosku kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej.

W jakim terminie otrzymam wpłatę na konto?

Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;  

 • na kartę przedpłaconą (należy podać nr karty oraz nr konta)osoby wnioskującej.

 

Dodatek energetyczny przyznany jest na czas trwania dodatku mieszkaniowego.

Od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 wysokość dodatku energetycznego wynosi miesięcznie:

10,94 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

15,19 zł dla gospodarstwa 2-4 osobowego,

18,23 zł dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego.


 


 


 


 


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Utworzono dnia 30.03.2020, 13:48

dodatek mieszkaniowy - zaświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 30.03.2020, 13:49

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Utworzono dnia 30.03.2020, 13:50

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny