Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

zapytanie ofertowe-świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Utworzono dnia 30.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno , NIP 875  10 03 167
Odbiorca :  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie,  tel/fax 56 686 84 36 , adres e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z 2019r poz .1843 z póź. zm.)
Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia dla   osób bezdomnych( kobiet i mężczyzn) w postaci :
ogrzewalni,
noclegowni,
schroniska dla osób bezdomnych,
schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina  miasto Chełmno                      (w oparciu o art.101ust.2 ustawy z dnia 12  marca 2004r./ Dz.U.z 2019r.poz. 1507 ze zm./)
b) potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina miasto Chełmno
c) osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. w schronisku odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora MOPS   o przyznaniu pobytu  w schronisku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia w/w  osobom  zakresu usług  wynikającego i zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
4. Liczba osób wymagających schronienia będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb i faktycznej liczby osób, które wymagają pomocy w formie zapewnienia usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Chełmno.
 5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
7.Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty:
- jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,  wpisane są do  prowadzonego przez Wojewodę rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

- posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca załączy uwierzytelnioną kserokopię decyzji.

- placówka udzielająca tymczasowego schronienia oddalona jest od Chełmna nie więcej niż o 85 km.

8.1. Warunki i zakres realizacji :
Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .
Stawkę dzienną  należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1).
Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4.  Dopuszcza się składania ofert częściowych.
8.2. Pozostałe warunki realizacji zadania:
 Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta ,
b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa kujawsko-pomorskiego),
Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty
b) wypełnione druk oświadczenia - załącznik nr 2
 Wymagane dokumenty :
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, 
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
 d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych ,   obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii , pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego 
 wydane   dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
f) odpis statutu.
 Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
osobiście lub  drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J.Hallera 11, 86-200 Chełmno,   z dopiskiem "Oferty -  Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Chełmno”.
Oferty należy składać do 20.12.2019r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu do MOPS Chełmno.
O rozstrzygnięciu oferenci  zostaną poinformowani indywidualnie.
Oferty,  które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Katarzyna Lewandowska
Tel. 56 68 684 33, mail: sekretariat@mopschelmno.pl


Załączniki :
1. Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe-schroniska

Utworzono dnia 30.11.2019, 14:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 133

W poprzednim tygodniu: 240

W tym miesiącu: 400

W poprzednim miesiącu: 1538

Wszystkich: 30517