Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Utworzono dnia 02.09.2019

Informujemy, że do 16 września 2019 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020, w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W związku z tym, że 15 września wypada w niedzielę termin składania wniosków przedłużony jest do 16 września 2019 roku. Wniosek składają rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się do wniosku tylko zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych, potwierdzające wysokość dochodu rodziny.

W przypadku braku zaświadczenia z MOPS o wysokości dochodów, do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, a także świadczenia wychowawczego tzw. Program „Rodzina 500+” oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11 (pokój nr 1), gdzie można uzyskać też szczegółowe informacje pod nr tel. 500 234 200.


Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania także na stronie:

http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1660.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 224

W poprzednim tygodniu: 315

W tym miesiącu: 1066

W poprzednim miesiącu: 1439

Wszystkich: 24191