Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Projekt "Uwierz w siebie"

Utworzono dnia 23.02.2018

Projekt „Uwierz w siebie!” realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro Europa i Gminę Miasta Chełmno/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 09 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.02 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Miasta Chełmna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej (PAL) z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej). Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do poszczególnych osób, jak i pośrednio w postaci wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 35 mieszkańców Chełmna (28K, 7M), z czego m.in. 8 osób w wyniku projektu podejmie zatrudnienie, a min. 12 os. osiągnie postęp w procesie aktywności społecznej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończenie projektu. Kontraktem socjalnym zostanie objętych 15 osób (10K i 5M), natomiast działaniami w ramach PAL 20 osób (18K i 2 M). Proces wsparcia uczestników projektu (UP) odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osób, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, potrzeb. Zaplanowane w projekcie zindywidualizowane i kompleksowe dział umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczonych społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. os. zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym także korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Preferowane będą osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem, a także osoby korzystające z PO PŻ.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Aktywizacja społeczna,

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

3. Aktywizacja zawodowa,

4. Działania o charakterze środowiskowym z elementami edukacji ekologicznej.

 

Projekt realizowany jest we współpracy pomiędzy organizacją pozarządową - Fundacją Gospodarczą Pro Europa (podmiotem ekonomii społecznej) oraz przedstawicielem publicznych służb społecznych - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie. Działania zaplanowane w projekcie są elementem dodatkowego wsparcia i nie zastępują dział dotychczas realizowanych. Całkowita wartość projektu wynosi: 398 615,50 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 338 823,17 zł.

 

Zapisy i dokumenty do pobrania w siedzibie Partnera tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. gen. Józefa Hallera 11, 86 -200 Chełmno.

 

Więcej informacji o projekcie i miejscu rekrutacji można uzyskać od pracownika MOPS. Wypełnione dokumenty potencjalni uczestnicy mogą składać osobiście w MOPS w Chełmnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres MOPS gen. Józefa Hallera 11, 86 -200 Chełmno.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 65

W poprzednim tygodniu: 175

W tym miesiącu: 411

W poprzednim miesiącu: 889

Wszystkich: 7057