Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Utworzono dnia 14.12.2017

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMNIE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko nieurzędnicze:

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

 

OPIS STANOWISKA

 

1. Nazwa i adres JednostkiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Hallera 11,

86-200 Chełmno

 

2. Nazwa stanowiska pracy: Pracownik socjalny

 

3. Wymiar pracy: umowa o pracę na czas określony, pełen etat,

planowane zatrudnienie od dnia 01.02.2018r do 31.12.2018r.

 

4. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;

b) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku

objętym naborem – tj. posiada dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub ukończone studia wyższe na kierunku socjalnym lub do dnia 31.XII.2013r ukończone studia

wyższe o specjalnoścu przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z

kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,psychologia,

socjologia, nauki o rodzinie;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

5. Wymagania dodatkowe:

a) przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy w pomocy społecznej

b) posiada wiedzę z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn

c) posiada wiedzę z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiada znajomość regulacji prawnych i wiedzę z zakresu:

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych

osobowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowywania w trzeźwości i

przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii

f) posiada znajomość biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego, pakietów biurowych,

aplikacji poczty elektronicznej,

 

6. Doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok doświadczenia w pracy w pomocy społecznej.

 

7. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, empatia, samodzielność, umiejętność

zarządzania czasem, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, zaangażowanie, odporność na

stres.

 

 

8. Zakres obowiązków:

a) Przygotowanie i wdrożenie kontraktów socjalnych

b) Przygotowanie ścieżki reintegracji społecznej dla uczestników projektu

c) Przygotowanie umów w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)

d) Praca socjalna

e) Znajomość sytuacji rodzinnej i prawnej uczestników projektu, stały kontakt i współpraca z

rodziną. Opracowanie opinii w zakresie realizacji projektu.

f) Angażowanie i motywowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach

g) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki

tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy stanowiące przyczynę trudnej

sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

h) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu

niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

 

9. Warunki pracy:

1) Praca wykonywana w pełnym wymiarze godzin pracy w systemie równoważnego czasu pracy.

2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu
        przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób
          niepełnosprawnych   w listopadzie 2017 r.  wyniósł  więcej jak  6% 

 

10. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny.

2)      Życiorys zawodowy  ( CV).

3)      Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4)      Kserokopie świadectw pracy.

5)      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6)      Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

7)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne  przestępstwo skarbowe.

8)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu w pełni praw publicznych.

9)      Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U.z 2016 r.  poz. 922.)

 

Uwaga – dokumenty, o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9  należy podpisać własnoręcznym   podpisem.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście   w sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie  lub pocztą na adres  Ośrodka  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  pracownik socjalny”  w terminie do dnia  10.01.2018

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej Ośrodka, stronie internetowej Ośrodka www.mopschelmno.naszops.pl oraz BIPwww.mopschelmno.naszops.pl/bip/

ZAŁĄCZNIKI:

nabór-pracownik socjalny

Utworzono dnia 14.12.2017, 10:07

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 129

W poprzednim tygodniu: 122

W tym miesiącu: 264

W poprzednim miesiącu: 507

Wszystkich: 4338